Szybki przewoz odpadów

Otaczająca nas przyroda ulega powolnej degradacji. Musimy otwarcie przyznać, że mamy w tym spory udział. Ekolodzy już od dawna biją na alarm, twierdzą że zasypuje nas morze śmieci i niebezpiecznych odpadów. Wiele z nich jest dziełem człowieka. Dlatego właśnie włodarze wszystkich państw coraz bardziej skupiają się na problemach związanych z zanieczyszczeniem środowiska. Za priorytet mamy powstrzymanie nadmiernej degradacji oraz maksymalne zminimalizowanie zanieczyszczenia naszego otoczenia.

Przewóz odpadów do miejsca utylizacji

sprawne przemieszczanie odpadów transgraniczneAby działania te miały jakieś sens i były skuteczne muszą być prowadzone spójnie i jednocześnie przez wszystkie kraje. Dlatego właśnie przez większość państw została podpisana Konwencja Bazylejska. Reguluje ona przepisy o transgranicznym transporcie odpadów, ze szczególnym naciskiem na odpady niebezpieczne. Sprawne przemieszczanie odpadów transgraniczne może odbywać się jedynie pomiędzy państwami które podpisały wyżej wspomnianą konwencję. Polega ono na przewiezieniu odpadów z miejsca ich zebrania do wskazanego miejsca, w którym zostaną zutylizowane. Wszystkie procedury muszą odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Określa je ustawa z dnia 14.12.2012 r. dotycząca działalności związanej z transportem odpadów.  Szczegółowo wskazuje ona wymogi dotyczące pojazdów służących do przewozu oraz sposobów ich oznakowania. Wynika z niej, że osoba zlecająca transport zobowiązana jest do wskazania jego odbiorcy, miejsca przekraczania granicy, miejsca prowadzenia procesów mających na celu odzyska odpadów oraz okres ważności zezwolenia. Przewoźnik eksportujący odpady zobowiązany jest do ich odbioru w chwili wystąpienia sytuacji nieprzewidzianej lub gdy będą tego wymagały okoliczności. Międzynarodowy transport odpadów może odbywać się tylko w trybie procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia oraz uzyskania zgody. Organem odpowiedzialnym za to w naszym kraju jest Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Transport odpadów musi odbywać się w odpowiednich warunkach, firmy zajmujące się tego typu działalnością zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących norm. Osoby pracujące bezpośrednio przy transporcie powinny posiadać odpowiednie przeszkolenie oraz niezbędne uprawnienia. Również samochody którymi przewożone są odpady muszą spełniać określone normy. Należy zaznaczyć, że odpady na granicy są traktowane tak samo jak inne towary. Zezwolenie na przewóz transgraniczny odpadów wydaje się na okres dziesięciu lat. Wszystko musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami.